Fundats

Formål

Fondens overordnede formål er at skabe rammer for udviklingen af naturområder, i så videst muligt omfang på naturens præmisser.


Fonden opererer kun i Danmark.


Fondens formål hviler på følgende observationer af naturens tilstand i Danmark:

  1. Der er stor mangel på arealer i Danmark, der fuldstændig er overladt til udvikling på naturens præmisser.
  2. Den danske naturforvaltning er for ofte en kulisse, hvor andre hensyn spiller dominerende rolle; herunder landbrug, jagt, friluftsliv og kulturhistoriske hensyn. Der er brug for arealer hvor naturen spiller hovedrollen.
  3. Der er behov for eksperimenter der bryder årtiers vanetænkning inden for dansk og international naturforvaltning. 

Hovedprincip

Hovedprincippet for naturforvaltningen på fondens ejendomme er ikke-intervention. Biotiske forhold skal i hovedsagen overlades til selvregulerende processer uden menneskelige indgreb. Der er ingen definerede endemål for så vidt angår vegetationstyper eller arter på fondens ejendomme.


Hvis de abiotiske rammebetingelser er så kraftigt modificerede, at de naturlige processers forløb er alvorligt svækkede, kan engangsindgreb eller kortvarige manipulationer være nødvendige og acceptable. Kraftig næringsstofberigelse gennem landbrugsmæssig udnyttelse kan kræve en kortvarig indsats rettet mod et udtræk af næringsstoffer. 


Adgang, formidling, forskning og den rekreative brug af fondens arealer er en del af fondens formål. Adgang og brug skal til enhver tid ske på naturens præmisser, og skal løbende tilpasses den natur der måtte indfinde sig på fondens arealer.


Naturen observeres løbende på fondens ejendomme